9.00 - 20.00

Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania Centrum w trosce o bezpieczeństwo oraz dobre samopoczucie wszystkich osób przebywających na jego terenie. Wejście na teren Centrum oznacza zgodę na wszelkie postanowienia niniejszego regulaminu.

 1. Z Centrum można korzystać tylko w godzinach jego otwarcia wskazanych przy wejściach oraz dostępnych na stronie www.centrumgalardia.com.pl
 2. Małoletni w wieku poniżej lat 13 mogą przebywać na terenie Centrum wyłącznie pod opieką osoby, która z mocy ustawy lub umowy jest zobowiązana do nadzoru nad nimi. Za bezpieczeństwo małoletnich znajdujących się w Centrum Handlowym odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie.

Naterenie Centrum Galardia zabrania się:

 1. Wszelkiej działalności zagrażającej życiu i zdrowiu jego najemców, personelu, klientów i osób odwiedzających.
 2. Przebywania osobom w celach innych niż wynika to przeznaczenia Centrum w tym również osobom zachowującym się niezgodnie
  z przepisami prawa lub zakłócającym spokój innych osób odwiedzających.
 3. Biegania, jazdy na deskorolkach, łyżworolkach, hulajnogach, motocyklach, rowerach itp. wewnątrz obiektu jak również wprowadzania ich na teren pasażu handlowego.
 4. Fotografowania i filmowania obiektu bez zgody Dyrekcji Centrum Galardia.
 5. Transportu towarów wewnątrz obiektu w godzinach otwarcia Centrum za pomocą wózków paletowych. Dopuszcza się transport towarów za pomocą wózków dwukołowych i lekkich na kołach z materiałów niepowodujących uszkodzeń i zabrudzeń posadzki.
 6. Transportu towarów przez Wejścia Główne. Dostawy towarów możliwe są od strony strefy dostaw przez korytarz niebieski i zielony lub bezpośrednio przez drzwi zewnętrzne Najemców.
 7. Organizacji działań promocyjnych oraz dystrybucji prospektów, materiałów reklamowych, informacyjnych i innych na terenie zewnętrznym oraz wewnątrz Centrum bez zezwolenia Dyrekcji Centrum Galardia.
 8. Prowadzenia działalności sprzecznej z dobrymi obyczajami lub zagrażającej porządkowi publicznemu, w szczególności organizowania zgromadzeń, przeprowadzania ankiet, manifestacji, agitacji politycznej lub religijnej, wystawiania na sprzedaż towarów, handlu obnośnego i obwoźnego, żebrania, nagabywania, występów artystycznych, w tym muzycznych, prowadzenia akcji charytatywnych itp. na terenie zewnętrznym i wewnętrznym Centrum bez zezwolenia Dyrekcji Centrum Galardia.
 9. Wprowadzania zwierząt na teren pasażu i lokali Najemców (nie dotyczy psów przewodników) oraz pozostawiania ich bez opieki przed budynkiem.
 10. Wchodzenia na teren Centrum z rzeczami mogącymi stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub których przechowywanie bądź posiadanie jest prawnie zabronione.
 11. Wjazdu i postoju pojazdów w miejscach do tego niewyznaczonych, a w szczególności w pobliżu drzwi wejściowych i ewakuacyjnych.
 12. Zakaz pozostawiania bagażu, pakunków, toreb, itp. bez dozoru i opieki.
 13. Palenia wszelkiego rodzaju wyrobów tytoniowych i konsumowania napojów alkoholowych poza miejscami do tego przeznaczonymi i specjalnie oznakowanymi oraz używania otwartego ognia
 14. Wnoszenia na teren Centrum broni, w szczególności broni palnej oraz materiałów łatwopalnych i wybuchowych (nie dotyczy pracowników firm ochrony mienia i służb mundurowych).
 15. Emitowania hałasów i nieprzyjemnych zapachów.
 16. Przebywania na terenie Centrum Handlowego osób w stanie nietrzeźwym, bądź będących pod wpływem środków odurzających, lub osób zachowujących się niezgodnie z przepisami prawa karnego lub uciążliwych dla Klientów.

Osoby naruszające powyższe postanowienia zobowiązane są opuścić obiekt na wezwanie Dyrektora Centrum Galardia lub jego przedstawicieli (np. Ochrony Obiektu). Niezastosowanie się do wezwania będzie traktowane, jako naruszenie Regulaminu obowiązującego na terenie Centrum Galardia i pociągnie za sobą użycie odpowiednich środków w celu wyegzekwowania jego postanowień.

Wszystkich klientów, odwiedzających i pracowników Centrum uprzejmie prosimy o stosowanie się do postanowień niniejszego Regulaminu.

Dyrektor Centrum Galardia

Starachowice,październik2014r.

REGULAMIN PARKINGU CENTRUM HANDLOWEGO GALARDIA

&1

Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania z parkingu i dróg wewnętrznych („Parking”) należących do Centrum Handlowego Galardia w Starachowicach przez jego klientów, pracowników oraz osoby im towarzyszące („Użytkownicy”). Podstawę Regulaminu stanowi Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997 r. Nr 98 poz. 602 z późn.zm.).

&2

Teren parkingu stanowi integralną część Centrum Handlowego Galardia i zarządzany jest przez firmę Sierra Balmain Property Management z siedzibą w Warszawie (00-121), ul. Sienna 39 (Zarządca”)

&3

Użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren Parkingu zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich zasad, warunków, nakazów i zakazów przedstawionych w niniejszym regulaminie.

§4

Parking jest czynny we wszystkie dni tygodnia, w których otwarte jest Centrum Handlowe Galardia.

&5

Parking jest bezpłatny i niestrzeżony. Poprzez pozostawienie pojazdu na Parkingu Użytkownik nie zawiera z Zarządcą umowy przechowania pojazdu lub jakiejkolwiek innej umowy, która zobowiązywałaby Zarządcę do ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia pojazdu powstałe na terenie Parkingu z winy Użytkowników, osób trzecich bądź działania siły wyższej, jak również ponoszenia odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w pojeździe lub stanowiące jego wyposażenie.

&6

Parking przeznaczony jest tylko i wyłącznie do użytku dla klientów i pracowników Centrum Handlowego Galardia.

&7

W widocznym miejscu przy wjeździe na teren parkingu znajduje się tablica informacyjna, określająca warunki korzystania z parkingu.

&8

Na terenie parkingu obowiązują przepisy ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r. poz. 1137 z późn. zm.). Użytkownicy zobowiązani są do stosowania się do przepisów ruchu drogowego zawartych w ustawie, w tym do stosowania się do wszelkich znaków drogowych, oznakowania poziomego i pionowego zastosowanego na Parkingu oraz zasad organizacji ruchu. Niezależnie od powyższego, Użytkownicy zobowiązani są do stosowania się do poleceń pracowników służby ochrony Centrum Handlowego zatrudnionych przez Zarządcę. Na całym terenie Parkingu oraz na Drogach Wewnętrznych obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h. Niezależnie od powyższego szybkość poruszania się po parkingu powinna być dostosowana do warunków panujących na Parkingu.

&9

Pojazdy wolno pozostawiać tylko na wyznaczonych miejscach parkingowych, użyczanych w tym celu Użytkownikowi przez Zarządcę. Jeżeli Użytkownik poprzez niewłaściwe zaparkowanie pojazdu utrudni lub zablokuje ruch na terenie Parkingu w sposób zagrażający bezpieczeństwu ruchu bądź też bezpieczeństwu Użytkowników lub innych klientów, bądź też zaparkuje pojazd poza oznaczonymi miejscami parkingowymi, Zarządca będzie uprawniony do odholowania pojazdu na koszt i ryzyko Użytkownika.

&10

Do korzystania z wyznaczonych stanowisk parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, upoważnieni są tylko Użytkownicy po uprzednim umieszczeniu w pojeździe w widocznym miejscu stosownego uprawnienia. W przeciwnym przypadku Zarządca będzie uprawniony do działań określonych w &17 niniejszego regulaminu.

&11

Zabronione jest pozostawianie pojazdów na terenie Parkingu po godzinach pracy Centrum Handlowego bez zgody Zarządcy. W przypadku pozostawienia bez zgody Zarządcy pojazdu na terenie Parkingu po godzinach pracy Centrum Handlowego, Zarządca będzie uprawniony do działań określonych w & 17 niniejszego Regulaminu.

&12

Na terenie parkingu obowiązuje zakaz postoju pojazdów dostawczych oraz samochodów osobowych o wysokości całkowitej powyżej 250 cm i/lub nacisku osi pow. 3,5 t – dla Użytkowników takich pojazdów oraz autobusów turystycznych służba ochrony obiektu wskaże właściwe miejsce postojowe.

&13

Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim na terenie Parkingu. Niezależnie od powyższego Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za zanieczyszczenie Parkingu. W przypadku dojścia na terenie Parkingu do zdarzenia, które rodziłoby jakąkolwiek odpowiedzialność Użytkownika, o której mowa powyżej, Użytkownik zobowiązany jest – przed opuszczeniem Parkingu – do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zarządcy lub zatrudnionych przez niego pracowników i służby ochrony budynku lub Policji (w przypadku uszkodzenia pojazdu) i złożenia w formie pisemnej stosownego oświadczenia. Zarządzający nie odpowiada za szkody spowodowane umyślnie przez innych Użytkowników bądź osoby trzecie.

&14

Użytkownicy zobowiązani są do zabezpieczenia pojazdów pozostawionych na Parkingu przed dostaniem się do ich wnętrza osób trzecich oraz stosowania posiadanych systemów zabezpieczeń.

&15

Na terenie Parkingu i Dróg Wewnętrznych zabronione jest:

 1. przebywanie osób w stanie nietrzeźwym, bądź będących pod wpływem podobnie działających środków oraz spożywania napojów alkoholowych,
 2. magazynowanie paliw, substancji łatwopalnych i pustych pojemników po paliwie, palenie i używanie otwartego ognia. Niezależnie od zastosowanego zabezpieczenia, każdy posiadacz pojazdu, w tym pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne odpowiada za wszelkie szkody na osobie i mieniu wynikłe dla jakiegokolwiek podmiotu w związku z wjazdem tego pojazdu na teren parkingu,
 3. nieuzasadnione pozostawianie pojazdów z uruchomionym silnikiem,
 4. parkowanie pojazdów niesprawnych technicznie, z wyciekami paliwa lub oleju,
 5. przeładowywanie, tankowanie, naprawianie pojazdów, wymiana wody chłodzącej, paliwa lub oleju oraz innych płynów eksploatacyjnych,
 6. mycie i odkurzanie pojazdów (poza strefami do tego przeznaczonymi),
 7. pozostawiania w pojeździe zwierząt,
 8. prowadzenie na terenie Parkingu jakichkolwiek akcji promocyjnych, reklamowych lub prowadzenia handlu bez uzyskania uprzedniej zgody Zarządcy,
 9. organizowania zgromadzeń, manifestacji, agitacji politycznej lub religijnej, wystawiania na sprzedaż towarów, handlu obnośnego i obwoźnego, żebrania, nagabywania, występów artystycznych, w tym muzycznych, prowadzenia akcji charytatywnych,
 10. używanie wózków zakupowych w innych celach niż przewożenie zakupionych towarów,
 11. parkowania pojazdów w czasie przekraczającym 13 h,
 12. wjazd pojazdów przewożących materiały łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz innych podlegającym przewozom specjalnym,
 13. jazda na: deskorolce, rolkach, hulajnodze.

&16

Użytkownicy parkingu zobowiązani są do:

a) zapoznania się z przepisami niniejszego regulaminu

b) zachowania na terenie parkingu czystości,

c) przestrzeganie przepisów ppoż. i sanitarnych,

d) podporządkowania się poleceniom pracowników ochrony Centrum Handlowego Galardia oraz Zarządcy Centrum odpowiadających za bezpieczeństwo i porządek.

&17

1. W przypadku stwierdzenia przez Zarządcę lub pracowników ochrony Centrum jakichkolwiek naruszeń zasad korzystania z Parkingu określonych w niniejszym Regulaminie Zarządca lub pracownicy ochrony Centrum mogą, wezwać Policje, Straż Miejską lub inne służby uprawnione do wykonywania czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego, do usunięcia naruszeń regulaminu spowodowanych przez kierujących pojazdami lub inne osoby przebywające na terenie Parkingu.

 1. Zarządca lub pracownicy ochrony Centrum są upoważnieni do żądania natychmiastowego opuszczenia terenu parkingu przez Użytkowników stwarzających zagrożenie na parkingu.
 2. W przypadku niezgodnego z Regulaminem zaparkowania pojazdu, jeżeli ma to bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo osób lub mienia, użytkownik parkingu wyraża zgodę na odholowanie pojazdu w wybrane przez Spółkę miejsce. Odholowanie pojazdu nastąpi na koszt i ryzyko użytkownika parkingu.
 3. Jeżeli użytkownik pojazdu poprzez niewłaściwe zaparkowanie pojazdu utrudni lub zablokuje ruch na terenie parkingu, zaparkuje pojazd poza oznaczonymi miejscami parkingowymi bądź na miejscach wyznaczonych dla niepełnosprawnych bez posiadania karty osoby niepełnosprawnej umieszczonej w widocznym miejscu za szybą samochodu upoważniony pracownik Zarządcy jest uprawniony do zlecenia odholowania pojazdu na koszt użytkownika pojazdu.

&18

Parking jest monitorowany w sposób ciągły w celu sprawdzenia przestrzegania postanowień Regulaminu przez użytkowników parkingu. Istnieje możliwość precyzyjnego odtworzenia numerów rejestracyjnych pojazdów przebywających na terenie parkingu. Nagrania z kamer monitoringu mogą być podstawą do wyciągnięcia konsekwencji prawnych w stosunku użytkowników parkingu, którzy nie stosują się do postanowień Regulaminu.

&19

W przypadku pozostawienia pojazdu na parkingu poza godzinami jego otwarcia (tj. pomiędzy 24:00 a 5.30 dnia następnego) użytkownik parkingu wyraża zgodę na odholowanie pojazdu w wybrane przez Spółkę miejsce. Odholowanie pojazdu nastąpi na koszt i ryzyko użytkownika parkingu, z uwagi na postępowanie niezgodne z Regulaminem.

&20

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania parkingu należy zgłaszać do Spółki telefonicznie pod numerem 41 262 96 59 lub na adres e-mail: biurogalardia@bsc-rea.com

&21

Nie wolno parkować pojazdu:

a) na drogach dojazdowych oraz drogach włączenia się do ruchu,

b) na innych drogach odpowiednio oznakowanych znakiem zakazu postoju lub znakami poziomymi,

c) na miejscach wydzielonych i oznakowanych za wyjątkiem pojazdów do tego upoważnionych,

d) w miejscach, w których zaparkowanie samochodu może powodować zagrożenie dla ruchu pojazdów, osób lub mienia.

&22

W przypadku ogłoszenia alarmu lub ewakuacji na parkingu zostają, aż do odwołania, zdemontowane wszystkie przeszkody, podniesione szlabany a obsługa parkingu wskazuje i umożliwia dojazd odpowiednim służbom do miejsca akcji.

&23

Dzieci mogą przebywać na terenie parkingu wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

&24

W kwestiach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego

Informujemy, że na terenie Centrum Handlowego Galardia (dalej: „C.H.”), działa system monitoringu wizyjnego, który rejestruje obrazy mogące stanowić dane osobowe. Administratorem danych osobowych osób odwiedzających C.H. zbieranych w ramach monitoringu wizyjnego, jest:

Galardia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Skaryszewska 7 (dalej: „Administrator”).

Dane osobowe są przetwarzane w celu monitorowania zdarzeń i ruchu osób oraz pojazdów na terenie C.H. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c), d) oraz f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/279 z dnia 27 kwietnia 2016 r., (dalej „RODO”). Dane osobowe osób odwiedzających C.H. przetwarzane są, aby zapewnić bezpieczeństwo na terenie C.H. Administrator przetwarza zatem Państwa dane osobowe w celu wypełnienia swoich obowiązków prawnych, w celu ochrony Państwa interesów a także, do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności. Dane osobowe są przetwarzane przez okres do 7 dni, a w przypadku zarejestrowania zdarzeń wymagających wszczęcia stosownego postępowania lub dochodzenia roszczeń do prawomocnego zakończenia takiego postępowania lub upływu terminu przedawnienia roszczeń. Dane osobowe nie są profilowane.

Administrator informuje, że osoby, których dane dotyczą mają prawo: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, przenoszenia, jak też prawo do ograniczenia przetwarzania. Administrator informuje ponadto, że osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych.

Dane kontaktowe do Administratora, służące w szczególności do zgłaszania żądań w zakresie realizacji jej praw określonych w niniejszej klauzuli powyżej:

Galardia Sp. z o.o., 03-802 Warszawa, ul. Skaryszewska 7, e-mail: BiuroGalardia@sierrabalmain.com, tel.: 41 262 96 59.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla wejścia/wjazdu na teren C.H..

Administrator może udostępniać dane osobowe zbierane w ramach monitoringu wizyjnego swoim dostawcom, którym zleca usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, w tym dostawcom usług IT lub firmom ochroniarskim, a także podmiotom zarządzającym C.H., policji i innym uprawnionym organom. Dane osobowe mogą być także udostępniane podmiotom z grupy kapitałowej Administratora. Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi w zakresie ochrony danych osobowych do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.